ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

SiOlogoProsjektets hovedmål er å utarbeide en prosjektrapport som skal tjene som et fullverdig beslutningsgrunnlag for deltakerkommunene når de skal ta stilling til om de vil delta i et fast, forpliktende samarbeid:

Seg imellom for samlet å ha den kompetanse, kapasitet og fagmiljø for å møte de utfordringer som kommunene ser innenfor helse- og omsorgssektoren og som trekkes opp i Stortingsmeldingen.

Hvilket samarbeid som kan etableres med St. Olavs Hospital HF.

Det må også vurderes hvilke forutsetninger som må være på plass for at et samarbeid skal kunne etableres, herunder økonomi, politisk og administrativ styring, IKT og tilgrensende tjenester.
 
Prosjektet må være koordinert med helseforetaket, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal og KS slik at det faller inn i en helhetlig løsning innenfor helseregionen.
 
 
 
 
.

Deler sine erfaringer på eget nettsted

SiO – Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen

SiO har etablert et eget nettsted for å del sine erfaringer rundt arbeidet med Samhandlingsreformen, både internt i regionen - og med omverden. På forsiden publiseres nyheter som omhandler forskjellige aspekter ved aktivitetene i regionen, alt fra folkehelsearbeid, erfaringsinformasjon fra kommunene, hva som skjer på forskjellige innsatsområder osv.
2012-08-27
siologo

Daglig leder SiO samhandlingsenhet

Kommunene i Orkdalsregionen og Rindal, Surnadal og Halsa kommune planlegger gjennom prosjekt SiO (samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) å etablere en regional samhandlingsenhet for å løse nye kommunale oppgaver som følger av samhandlingsreformen.
2012-04-10

SiO - Veivalgsprosess 2011 - Delrapport fra fase 4

I SiO har vi nå vært igjennom 4 faser - ståstedsanalyse, scenario 2030, gap-analyse og nå sist veivalgsprosess. Rapport for veivalgsprosess beskriver hvilke forslag til tiltak lokale arbeidsgrupper og lokale prosjektledere i SiOs 13 eierkommuner har prioritert fram.
2011-05-24

Delrapport fra fase 2 i prosjektet samhandlingsreformen i Orkdalsregionen

GAP-analyse 2011

Rapporten fra fase 3, Gapanalysen, er den tredje av til sammen 4 delrapporter som skal avspeile de 4 første fasene i SiO og gi innhold til sluttrapporten fra prosjektet i fase 5. De viktigste GAP er relatert til tilrettelegging for hjemmebasert omsorg, systematisk forebyggende og helsefremmende arbeid, rekruttering av fagpersonal som er interessert i å bosette seg i distriktet, bruk av teknologiske løsninger og et fremtidsrettet utdanningstilbud innen helse- og omsorgstjenesten.
2011-05-24

Delrapport fra fase 2 i prosjektet

SiO Scenarioprosess 2030

SiO Scenarioprosess 2030 er iverksatt for å få ansatte, politikere og innbyggere i regionen til å reflektere rundt framtidens helse- og omsorgsutfordringer i regionen. Hva tror vi? Hvordan ønsker vi at det skal bli?
2011-03-16

Delrapport fra fase 1

SiO Ståstedsanalyse

2011-03-15