ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adopsjon
Adressetildeling
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehage - godkjenning
Barnehageplass
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bo- og driveplikt på landbrukseiendom
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bompenger - privat vei
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning

E
Eiendom - kjøp i områder med boplikt (nedsatt konsesjonsgrense)
Eierseksjonering - eksisterende bygg
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - godkjenning
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

G
Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Kommunalt lån (sosiallån)
Krisesenter
Kulturskole
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kystkultur - tilskudd

L
Landbrukseiendom - deling
Landbrukseiendom - kjøp
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Leirskoleopphold

M
Matombringing
Melding til barnevernstjenesten
Midlertidig husvære
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reklameskilt - skilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving
Rusmiddelmisbrukere - tiltak

S
Salgsbevilling alkohol
Samlivskurs
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skjenkebevilling alkohol
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminal pleie i hjemmet
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Utslippstillatelse

V
Vaksiner
Vald - godkjenning
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp